Regulamin Platformy

Regulamin Platformy Zdalne Nauczanie ORKE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika z Platformy Zdalne Nauczanie ORKE, której właścicielem są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.
 2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi pod adresem elearning.wsip.pl – nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.


[Definicje]

§ 1

 1. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, Weryfikacji, w trakcie korzystania z Platformy Zdalne Nauczanie ORKE.
 2. Kod szkoły – kod aktywacyjny umożliwiający dostęp do Zasobów Platformy Zdalne Nauczanie ORKE.
 3. Konto – administrowany przez WSiP zbiór Danych oraz informacji o uprawnieniach Użytkownika w ramach Platformy Zdalne Nauczanie ORKE.
 4. Logowanie – proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu Platformy Zdalne Nauczanie ORKE.
 5. Platforma Zdalne nauczanie ORKE– internetowa platforma zdalnego nauczania WSiP dostępna pod adresem elearning.wsip.pl, prowadzona i zarządzana przez WSiP.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki korzystania z Platformy Zdalne Nauczanie ORKE.
 7. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 8. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a WSiP z chwilą zakończenia Rejestracji, której przedmiotem są usługi świadczone przez WSiP w ramach Konta.
 9. Użytkownik – osoba fizyczna wykonująca zawód nauczyciela stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub pełniąca funkcje dyrektora szkoły w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, która korzysta z Zasobów i usług elektronicznych serwisów WSiP, na zasadach w nich określonych, w tym Zasobów, po wcześniejszej akceptacji postanowień Regulaminu.
 10. ORKE - Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, wpisany do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli woj. mazowieckiego pod nr. 106, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, którego organem założycielskim jest WSiP
 11. WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), oświadczające, że posiadają status dużego przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy niebędącego mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).
 12. Weryfikacja - procedura weryfikacji Użytkownika prowadząca do uzyskania przez Użytkownika dostępu do zasobów i usług świadczonych przez WSiP w ramach Platformy Zdalne Nauczanie ORKE. Weryfikacja następuje na podstawie Kodu szkoły podawanego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 13. Zasoby – umieszczone w Platformie materiały edukacyjne, szkolenia e-learning, wzbogacające proces nauczania oraz usługi świadczone w ramach Platformy Zdalne Nauczanie ORKE.

[Ogólne warunki korzystania z Platformy Zdalne Nauczanie ORKE]
§ 2

 1. Korzystanie z Platformy Zdalne nauczanie ORKE ma charakter bezpłatny.
 2. WSiP może wprowadzić płatne usługi o czym wcześniej poinformuje Użytkownika.
 3. Z Platformy Zdalne Nauczanie ORKE może korzystać każdy Użytkownik, który posiada Konto, pozytywnie przejdzie procedurę Weryfikacji oraz zaakceptuje Regulamin.
 4. Użytkownikowi nie wolno:
  – korzystać z konta innego Użytkownika,
  – udostępniać swojego Konta innemu Użytkowni,
  – zamieszczać w ramach Platformy Zdalne nauczanie ORKE treści bezprawnych.

 

[Rejestracja i Weryfikacja]

§ 3

I. Rejestracja i Weryfikacja Użytkownika nie posiadającego Konta

 1. W celu Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie elearning.wsip.pl/login/.
 2. W procesie Rejestracji Użytkownik zakłada Konto.
 3. Aby utworzyć Konto, Użytkownik wypełnia następujące pola formularza rejestracyjnego:
  - imię i nazwisko, e-mail, hasło (min. 8 znaków), akceptuje Regulamin.
 1. Adres e-mail podany przez Użytkownika powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że podczas Rejestracji może być wykorzystany tylko przez jednego Użytkownika.
 2. Przyciśnięcie okienka „Zarejestruj się” powoduje wysłanie, na adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, linku aktywacyjnego.
 3. W celu zakończenia Rejestracji Użytkownik powinien kliknąć link aktywacyjny.
 4. Link aktywacyjny jest aktywny przez 30 dni od daty wysłania go na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Po upływie tego terminu link aktywacyjny wygasa i wymagany jest kontakt z Infolinią WSiP. Zgłoszenie należy złożyć na adres mail wsip@wsip.com.pl, lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801.
 5. Po zakończeniu Rejestracji tworzone jest Konto przypisane do loginu, którym jest adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz dochodzi pomiędzy Użytkownikiem a WSiP do zawarcia Umowy. 
 6. Po zakończeniu Rejestracji, w celu uzyskania dostępu do Zasobów, Użytkownik wypełnia dalsze pola formularza rejestracyjnego oraz inicjuje Weryfikację.
 7. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik obligatoryjnie podaje następujące dane:

a.     imię i nazwisko,

b.     adres do korespondencji (w przypadku braku uzupełnienia tego pola formularza adresem do korespondencji dla Użytkownika jest adres szkoły),

c.     numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy),

d.     szkołę (wybraną z listy),

e.     przedmiot nauczany (wybrany z listy),

f.      cykl podręczników, z którego uczy nauczyciel (wybrany z listy),

g.     liczbę oddziałów, liczbę uczniów, klasę.

 1. Rejestracji oraz Weryfikacji można dokonać również przez inne serwisy WSiP przeznaczone dla Nauczycieli, na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów. W takim przypadku podczas pierwszego Logowania na Platformie Zdalne Nauczanie ORKE wymagana jest akceptacja regulaminu Konta (jeżeli Użytkownik nie akceptował go wcześniej) oraz Regulaminu serwisu.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Zasobów Platformy Zdalne Nauczanie ORKE po pozytywnej Weryfikacji oraz po akceptacji Regulaminu.

 

II. Weryfikacja Użytkownika posiadającego Konto.

 1. Użytkownik posiadający Konto podczas pierwszego Logowania w celu Weryfikacji wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie elearning.wsip.pl.
 2. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik obligatoryjnie podaje następujące dane:

a.     imię i nazwisko,

b.     adres do korespondencji (w przypadku braku uzupełnienia tego pola formularza adresem do korespondencji dla Użytkownika jest adres szkoły),

c.     numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy),

d.     szkołę (wybraną z listy),

e.     przedmiot nauczany (wybrany z listy),

f.      cykl podręczników, z którego uczy nauczyciel (wybrany z listy),

g.     liczbę oddziałów, liczbę uczniów, klasę.

3.       Użytkownik uzyskuje dostęp do Zasobów Platformy Zdalne Nauczanie ORKE po pozytywnej Weryfikacji oraz po akceptacji Regulaminu.


[Usługi Platformy Zdalne Nauczanie ORKE]
§ 4

 1. Platforma Zdalne Nauczanie ORKE oferuje Użytkownikowi możliwość korzystania z Zasobów dostępnych dla danego Użytkownika.
 2. Korzystanie z Zasobów Platformy wymaga Logowania.
 3. W celu Logowania Użytkownik wpisuje podany podczas Rejestracji adres e-mailowy oraz hasło.
 4. Nadanie dostępu do niektórych Zasobów następuje na czas Szkolenia e-learning.
 5. Zasoby umieszczone na Platformie mogą być personalizowane oznaczeniem indywidualizującym daną kopię (watermark/znak wodny), przez umieszczenie w sposób widoczny oraz w sposób niejawny danych identyfikujących Użytkownika. Oznaczenia te mają na celu tylko zabezpieczenie WSiP i nie służą do zbierania jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Użytkownika.
 6. Użytkownik, wypełniając formularz rejestracyjny lub akceptując Regulamin, wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Zasobu tego oznaczenia.
 7. Zasoby umieszczone na platformie są przedmiotem praw autorskich WSiP, firm współpracujących i innych podmiotów. Powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, do osobistego użytku Użytkownika. W szczególności nie mogą być rozpowszechniane przez publikowanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody WSiP.

 [Warunki techniczne korzystania z Platformy Zdalne Nauczanie ORKE]
§ 5

 1. Do właściwego działania Platformy Zdalne Nauczanie ORKE wymagana jest:

a)       CPU: 2 GHz dual-core procesor lub lepszy (4-core zalecany)

b)       Pamięć: 2 GB RAM (4 GB zalecane)

c)       System operacyjny Windows 8 (Windows 10 zalecany), Mac OS 10.13 (najnowsza wersja zalecana), Linux, Chrome OS

d)       Przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari w najnowszych wersjach

e)       Łącze: min. 2Mbps w dwóch kierunkach

 1. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymogów. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione nowszą wersją.

 

[Reklamacje]
§ 6

 1. WSiP podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy Zdalne Nauczanie ORKE, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przewidzianych w Regulaminie.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji WSiP lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje dotyczące działania Platformy Zdalne Nauczanie ORKE należy składać drogą elektroniczną na następujący telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie na adres WSiP.
 5. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji za pośrednictwem e-maila lub pocztą – na adres wskazany przez Użytkownika w reklamacji.  


[Pomoc techniczna]
§ 7

 1. Użytkownik mogą skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów z dostępem oraz działaniem Platformy Zdalne nauczanie ORKE wysyłając zapytanie telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801.  

[Odpowiedzialność]
§ 8

 1. WSiP ponosi odpowiedzialności za jakość świadczeń usług świadczonych za pośrednictwem Platformy.
 2. WSiP nie ponosi odpowiedzialności za:

a)       brak zastosowania przez Użytkownika minimalnych wymagań sprzętowych.

b)       następstwa działań podjętych przez Użytkownika   stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,

c)       prawdziwość Danych podanych przez Użytkownik w trakcie Rejestracji. 

 1. WSiP ma prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego podczas korzystania z Zasobów.

 

[Odstąpienie i Rozwiązanie Umowy]
§ 9

 1. Każdorazowy dostęp do edycji Konta oraz danych dotyczących serwisów WSiP z których korzysta Użytkownik jest możliwy po zalogowaniu się do Konta lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801.
 2. W terminie 14 dni od Rejestracji, Użytkownik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP. Użytkownik może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP, w których jest wymagane posiadanie Konta.
 5. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a WSiP może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Użytkownik może rozwiązać Umowę elektronicznie, korzystając z funkcjonalności dostępnych w Koncie, przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP.
 7. WSiP przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy: – w przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika, w tym w przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu rejestracyjnym lub innych dokumentach wymaganych przez WSiP w celu uzyskania dostępu do poszczególnych Zasobów lub w przypadku likwidacji Konta – ze skutkiem natychmiastowym,– w pozostałych przypadkach – z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 8. Wypowiedzenie Umowy przez WSiP następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika w Koncie lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku gdy podany przez Użytkownika adres e-mail jest niewłaściwy.
 9. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a WSiP skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do serwisów WSiP, w których jest wymagane posiadanie Konta.

[Postanowienia końcowe]
§10

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez WSiP oraz polityka cookies są dostępne w Serwisie.
 2. Regulamin posiada następujące załączniki, które stanowią jego integralną część: Formularz odstąpienia od Umowy.
 3. Dokumenty inne niż wymienione w ust. 2 nie stanowią części Regulaminu.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkownika na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Spory pomiędzy WSiP a Użytkownikiem dotyczące świadczenia usług w ramach Platformy Zdalne Nauczanie ORKE w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów prawa polskiego.
 6. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.).  Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej „Podmioty uprawnione”), prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 7. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem: http://spsk.wiih.org.pl oraz stronach internetowych Podmiotów uprawnionych. Szczegółowe informacje w zakresie działania i organizacji inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 8. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani przez WSiP przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu na Platformie Zdalne Nauczanie ORKE oraz przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany w Koncie. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania Użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 9. Oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu może zostać złożone drogą elektroniczną na adres reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP.

 

Do pobrania:
Formularz odstąpienia od umowy